Privacy beleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de dienstverlening van Wereld van Autisme, handelend onder de naam Wereld van Autisme en op het gebruik van de website www.wereldvanautisme.nl. Wereld van autisme is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83749837.

Wereld van Autisme is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening aan jou en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Jouw privacy is voor Wereld van Autisme van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doelen duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat we doen bij Wereld van Autisme met de informatie die we over je te weten komen. Door gebruik te maken van onze diensten, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van je. In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke gegevens wij van je verkrijgen en voor hoe lang wij deze gegevens bewaren, met welk doel dit gebeurt en op basis van welke grondslag. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze verklaring.

Wereld van Autisme verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/ of producenten en/ of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn o.a. voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via onze website of ons persoonlijke contact. In voorkomende gevallen verwerkt Wereld van Autisme bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens zoals gezondheid (voor zover relevant voor onze samenwerking en/ of levering van onze diensten en/ of producten), gegevens van personen jonger dan 18 jaar (met toestemming van ouders of voogd)

Met onze diensten en/ of website hebben we niet de intentie gegevens te verzamelen over kinderen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd, dan wel dat ze specifiek nodig zijn voor onze dienstverlening. We kunnen echter niet controleren of een website bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er overtuigd van bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over kinderen die jonger zijn dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@wereldvanautisme.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom we jouw gegevens verwerken

Als je onze website bezoekt, een dienst afneemt, een vraag stelt, een bestelling plaatst, een review achterlaat of deelneemt aan een onderzoek of winactie, verwerken wij persoonlijke gegevens van jou om:

 • Om diensten en/ of producten aan je te leveren en je te informeren over de status hiervan;
 • Je op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze dienstverlening;
 • Om je informatie met betrekking tot mijn (online) diensten toe te sturen;
 • In contact met je te treden (appen, bellen, schrijven en/ of e-mailen) indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en/ of vragen van jou te beantwoorden;
 • Jouw betaling af te handelen;
 • Om offertes op te stellen en naar je te versturen;
 • Om je te kunnen factureren & incasseren;
 • Je een ansichtkaart en/ of gratis weggevers toe te sturen;
 • Onze website te kunnen analyseren en onze dienstverlening aan jou te verbeteren;
 • Informatie aan derde partijen te verstrekken als dit nodig is om hun werk in opdracht van Wereld van Autisme uit te kunnen voeren of als er een juridische grondslag voor is. Wereld van Autisme verkoopt jouw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wereld van Autisme blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Contact

Via het contactformulier op onze website kun je vragen stellen of informatie opvragen over de dienstverlening en/ of producten van Wereld van Autisme. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • E-mailadres;
 • Voor- en achternaam;
 • Overige gegevens verkregen via het contactformulier;

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wereld van Autisme bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van twee jaar voor persoonsgegevens, tenzij de wet ons anders verplicht. Vele van onze klanten blijken namelijk zo tevreden te zijn dat ze bij ons terugkomen. In zo’n geval is het wel zo praktisch dat je niet opnieuw je gegevens aan ons hoeft door te geven. Heb je onze diensten niet meer nodig, dan verwijderen we je gegevens na twee jaar (of eerder als je daartoe een verzoek indient).

Beveiliging

Wereld van Autisme neemt passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen en eist dat ook van partijen die in opdracht van Wereld van Autisme persoonsgegevens verwerken. Zo maakt Wereld van Autisme gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Daarnaast zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is.

Wijzigingen in dit privacy beleid

Wanneer onze website of onze wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hieronder en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om je toestemming in te trekken: Je kunt jouw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: Je kunt ons verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken te laten overdragen aan een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: In sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

 Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Afhankelijk van de informatie die we van jou hebben, kunnen wij je vragen om dit te doen door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs. Belangrijk is dat je hierbij jou BSN en pasfoto afschermt.

 

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, dan zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Melden van een datalek

Wij houden ons aan de meldplicht datalekken indien er ondanks alle voorzorgs-maatregelen toch een datalek plaatsvindt. Mocht dit nodig zijn, dan melden bij binnen 72 uur na constatering de datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan verzoeken wij je vriendelijk om ons dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd, aan ons te melden door een e-mail te sturen naar info@wereldvanautisme.nl. Wij kunnen dan direct actie ondernemen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor Nederland is dit Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Wereld van Autisme

KVK: 83749837

E-mail: info@wereldvanautisme.nl

Wereld van Autisme, mei 2022